logo niemiecki słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    5 / 5
Liczba głosów:    12
 

100 najczęściej używanych niemieckich słów

Oto lista 100 najczęściej używanych niemieckich słów:

1. derrodzajnik określony dla rzeczowników rodzaju męskiego w mianowniku l. poj.; zaimek który
2. die rodzajnik określony dla rzeczowników rodzaju żeńskiego w mianowniku lub bierniku l. poj.; rodzajnik określony w mianowniku lub bierniku l. mn.; zaimek która
3. und i, a
4. in w
5. von (vom) (+Dat.) za (w połączeniu z określeniem czasu); (+Akk.) do (w połączeniu z określeniem miejsca)
6. zu (zum, zur) do
7. das rodzajnik określony dla rzeczowników rodzaju nijakiego w mianowniku lub bierniku l. poj.; zaimek które
8. mit (+Dat.) z (kimś/czymś)
9. sich sobie, się
10. auf (+Dat.) (+Akk.) na
11. für dla
12. ist jest
13. nicht nie
14. ein rodzajnik niekreślony
15. als jako, niż
16. auch także, też, również
17. es to
18. an (am/ans) przy, obok
19. werden stawać się, zostawać
20. aus z
21. er on
22. hat ma
23. dass / daß że
24. sie ona
25. nach po (w połączeniu z określeniem czasu lub zdarzenia)
26. bei (+Dat.) w pobliżu; w okolicy; koło; przy
27. um (+Akk.) o (w połączeniu z określeniem czasu)
28. noch jeszcze
29. wie jak, w jaki sposób
30. über ponad
31. so więc
32. Sie pan; pani; panie; panowie; państwo (grzecznościowa forma zwracania się do kogoś)
33. nur tylko
34. oder lub, albo, czy
35. aber ale, lecz
36. vor (+Dat.) przed (w połączeniu z określeniem czasu lub zdarzenia)
37. bis do, do czasu gdy
38. mehr więcej
39. durch poprzez
40. man oni
41. Prozent (das) procent (uwaga: w połączeniu z liczbami używa się l. poj., np. 10 Prozent)
42. kann być w stanie, móc
43. gegen (+Akk.) przeciw, przeciwko
44. schon już
45. wenn jeśli
46. sein jego
47. Euro euro (waluta)
48. ihre/ihr jej/ich
49. dann potem, później
50. unter (+Dat.) (+Akk.) pod
51. wir my
52. soll powinien
53. ich ja
54. Jahr (das) rok
55. zwei dwa
56. diese ta
57. wieder znowu, znów
58. Uhr godzina
59. will chce
60. zwischen (+Dat.) wśród; pośród; pomiędzy
61. immer zawsze
62. Million milion
63. was co
64. sagte powiedział
65. gibt daje
66. alle wszyscy, wszystkie
67. seit odkąd, od czasu gdy
68. muss musi
69. doch ale, ależ tak, owszem
70. jetzt teraz
71. drei trzy
72. neue nowy
73. damit aby
74. bereits już
75. da tam, ponieważ
76. ab (+Dat.) z (w połączeniu z nazwami geograficznymi)
77. ohne (+Akk.) bez (np. czegoś)
78. sondern lecz, ale
79. selbst nawet; sam, osobiście
80. ersten pierwszy
81. nun teraz
82. etwa około, koło, mniej więcej
83. heute dzisiaj; dziś
84. weil ponieważ
85. ihm jemu, mu, niemu
86. Menschen ludzie
87. Deutschland (das) Niemcy
88. anderen innego
89. rund około, mniej więcej
90. ihn jego
91. Ende (das) koniec
92. jedoch jednak, ale
93. Zeit (die) czas
94. uns nam, nas
95. Stadt (die) miasto
96. geht idzie
97. sehr bardzo
98. hier tutaj, tu
99. ganz całkiem, cały
100. Berlin (das) Berlin


Tagi: , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Franz Kafka. Przemiana i inne opowiadania. Adaptacja klasyki z ćwiczeniami   Franz Kafka. Przemiana i inne opowiadania. Adaptacja klasyki z ćwiczeniami

Czytaj wciągające opowiadania Kafki i ucz się niemieckiego!
 do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo